Strona głowna Transport Quality Center

Transport Quality Center

Transport Quality Center jest innowacyjnym systemem do kontroli i analizy jakości komunikacji miejskiej. Składa się z aplikacji mobilnej dedykowanej dla kontrolerów jakości usług przewozowych pracujących w terenie oraz aplikacji webowej udostępniającej szeroką gamę narzędzi do zarządzania, raportowania czy analizy jakości komunikacji miejskiej. Aplikacja mobilna i webowa są ze sobą ściśle zintegrowane tworząc nowoczesną platformę dla kontrolerów i analityków.
Umów się na prezentacje produktu

Zalety z korzystania z Transport Quality Center

Transport Quality Center to kompleksowe narzędzie pozwalające na rzetelne i efektywne kontrolowanie komunikacji miejskiej, co przekłada się na wzrost jakości świadczonych usług.

Optymalizacja i automatyzacja procesu kontroli

Optymalizacja i automatyzacja procesu kontroli

Dostęp do szczegółowych danych, statystyk i analiz

Dostęp do szczegółowych danych, statystyk i analiz

Łatwy i niezawodny proces raportowania

Łatwy i niezawodny proces raportowania

Możliwość szybszej reakcji na wykryte uchybienia

Możliwość szybszej reakcji na wykryte uchybienia

Jak działa nasz system do kontroli jakości komunikacji miejskiej?

Wierzymy, że efektywne i rzetelne kontrolowanie operatorów, przewoźników i innych podmiotów, odpowiedzialnych za przewozy jest kluczowe dla utrzymania wysokiej jakości świadczonych usług transportu publicznego. Sprawdź jak osiągnąć to korzystając z Transport Quality Center.

#1

kierownik kontrolerów Planowanie kontroli

Kierownik kontrolerów projektuje w aplikacji webowej harmonogram pracy kontrolerów, zadania kontrolne, zakres kontroli itp.

#2

kontroler Zadania i zakres kontroli w aplikacji mobilnej

Kontroler używa aplikacji mobilnej, gdzie otrzymuje wszystkie dane oraz informacje niezbędne do codziennej pracy tj.: zaplanowane zadania kontrolne, zakres kontroli, rozkłady jazdy itp.

#3

kontroler Kontrolowanie w terenie (cz. 1)

Kontroler przeprowadza zaplanowane kontrole w terenie, np. odnotowuje uszkodzoną wiatę na kontrolowanym przystanku i dokumentuje uchybienie tworząc dokumentację zdjęciową i opisową.

#4

kontroler Kontrolowanie w terenie (cz. 2)

Kontroler przeprowadza zaplanowane kontrole w terenie, np. przy okazji sprawdzania stanu technicznego i oznakowania pojazdu, zapisuje potoki pasażerskie na przystanku.

#5

kontroler Synchronizacja danych z aplikacji mobilnej

Nasze oprogramowanie synchronizuje do aplikacji webowej wyniki kontroli, zdjęcia i inne dane zgromadzone podczas pracy.

#6

analityk Raportowanie i analiza danych

Analityk tworzy raporty z dostrzeżonymi uchybieniami na potrzeby wewnętrzne, dla operatorów, dla przewoźników, dla firm lub jednostek odpowiedzialnych za infrastrukturę przystankową itp. np. w celu naliczania kar umownych za niespełnianie norm jakościowych.

Ponadto analizuje on dane dotyczące potoków pasażerskich, punktualności i innych zagadnień, które mają pośredni lub bezpośredni wpływ na tworzenie nowych rozkładów jazdy oraz wyznaczania obszarów funkcjonowania komunikacji miejskiej, które wymagają największej poprawy.

Aplikacja mobilna na platformie Android

Aplikacja mobilna na urządzenia z systemem Android, zarówno na telefony jak i tablety, dedykowana jest do kontroli jakości komunikacji miejskiej w terenie. Kontroler może wykonywać kontrole dotyczące stanu infrastruktury przystankowej, wywieszonych rozkładów jazdy, taboru, obsługi, stanu technicznego, oznakowania, potoków pasażerskich i wiele innych. Kontrole te mogą być wykonywane także na podstawie uprzednio zdefiniowanego harmonogramu.

Synchronizacja i możliwość pracy w trybie offline

Automatycznie importowane są wszystkie zmiany w rozkładach jazdy, dzięki czemu kontroler zawsze pracuje na aktualnym rozkładzie jazdy, który z kolei zapisany jest w lokalnej bazie danych urządzenia. Dzięki temu aplikacja nie potrzebuje do pracy stałego połączenia z Internetem.

Łatwiejsza praca dzięki usłudze lokalizacji

Użytkownik aplikacji mobilnej ma do dyspozycji szereg innych udogodnień. Między innymi jego położenie jest automatycznie lokalizowane na mapie, gdzie otrzymuje np. wszystkie informacje o okolicznych przystankach, najbliższych rozkładowych kursach itp.
NGO Generator
Wspieramy proces kontroli jakości komunikacji miejskiej
 • Automatyzacja procesu kontroli.
 • Rozbudowane narzędzia do analizy danych i raportowania.
 • Przyspieszenie procesu przekazywania wyników kontroli oraz zwiększenie ich wiarygodności (np. dzięki weryfikacji lokalizacji kontrolera względem kontrolowanego miejsca).
 • Narzędzia do planowania zadań kontrolnych.
 • Narzędzia do zarządzania cyklem życia uchybienia, tj. od zgłoszenia, poprzez raportowanie i ich analizę, do ponownej weryfikacji w terenie.

Zakres kontroli

System wspomaga kontrole pracy przewozowej operatorów i przewoźników oraz wszystkich elementów infrastruktury służącej bezpośrednio lub pośrednio do obsługi pasażerów:

 • Badanie potoków pasażerskich (w pojazdach, na przystankach itp.).
 • Punktualność kursowania przewoźników.
 • Poprawność, czytelność, kompletność oznakowania pojazdów / przystanków / wiat / stacji itp.
 • Stan techniczny pojazdów.
 • Czystość pojazdów / przystanków / wiat / stacji itp.
 • Tworzenie dokumentacji zdjęciowej bezpośrednio w aplikacji mobilnej.
 • Stan infrastruktury oraz elementów towarzyszących na przystankach / stacjach / wiatach itp.
 • Aktualność, poprawność, czytelność, kompletność wywieszonych rozkładów jazdy oraz innych informacji pasażerskich.
 • Odnotowywania niezgodnych z zasadami lub regulaminem zachowań pracowników przewoźnika.
 • Odnotowywania zdarzeń nie zatrzymania się na obowiązkowym przystanku.
 • Inne funkcje, które można samodzielnie definiować w Systemie.
Pozytywnie oceniamy system Transport Quality Center, który spełnia nasze oczekiwanie w zakresie kontroli jakości usług transportowych oraz dostarcza szeroką gamę narzędzi do raportowania i analizy danych. Jesteśmy również zadowoleni z aplikacji mobilnej, która zoptymalizowała i przyspieszyła proces kontroli w terenie.
Gmina Wrocław

Aplikacja webowa Transport Quality Center

Aplikacja webowa jest centralną częścią systemu Transport Quality Center, służącą do zarządzania rozkładami jazdy, harmonogramowania kontroli, raportowania, czy analizy danych. Poniżej prezentujemy wybrane jej funkcje.

Raportowanie

Rozbudowany moduł do zarządzania oraz tworzenia raportów typu Business Intelligence pozwala na uzyskanie praktycznie dowolnych raportów. System umożliwia podgląd raportów w aplikacji webowej, ich parametryzację, czy też eksport do najbardziej popularnych formatów jak Excel, czy PDF. Dzięki zastosowaniu innowacyjnych narzędzi pozwala on na projektowanie raportów przez osoby znające podstawy języka SQL.

Raporty mogą dotyczyć wszystkich aspektów kontroli: od raportowania pracy samych kontrolerów, robienia zestawień, statystyk, po raportowanie uchybień przewoźników, firm lub jednostek odpowiedzialnych za infrastrukturę przystankową itp. (np. w celu naliczania kar umownych za nierzetelne wykonanie usług).

Analiza danych

Moduł Analiza danych posiada szereg funkcji pozwalających na statystyczne przetwarzanie danych. Szczególny nacisk położono na stworzenie zaawansowanych narzędzi, które pozwalają na wizualizację i analizę danych zgodnie z zasadą, że jeden obraz mówi więcej niż tysiąc słów.

Możliwość integracja z systemami zewnętrznymi

Możliwość integracja z systemami zewnętrznymi

Między innymi z systemami typu ITS, systemami do tworzenia rozkładów jazdy, czy usługami integrującymi z wewnętrznymi usługami np. LDAP / Active Directory.
Zadania i harmonogramy pracy

Zadania i harmonogramy pracy

System posiada rozbudowane fukcje ułatwiające organizację pracy kontrolerów poprzez tworzenie zadań i harmonogramów pracy.
Zgodność z wymogami WCAG

Zgodność z wymogami WCAG

TQC spełnia wymagania dostępności dla treści internetowych WCAG, co ułatwia korzystanie z systemu osobom z niepełnosprawnościami i zapewnia zgodność z wymaganiami dostępności cyfrowej dla podmiotów publicznych.
Wdrożenie SaaS lub na infrastrukturze klienta

Wdrożenie SaaS lub na infrastrukturze klienta

System Transport Quality Center może zostać wdrożony w modelu SaaS (software as a service – oprogramowanie jako usługa) lub na infrastrukturze serwerowej dostarczonej przez klienta (on-premise).
Zarząd Transportu Metropolitalnego w Katowicach korzysta z aplikacji Transport Quality Center od maja 2021r. Z przyjemnością polecamy system TQC jako profesjonalne narzędzie do przeprowadzania rzetelnych i efektywnych kontroli jakości w transporcie zbiorowym.
Rafał Zając
Naczelnik Wydziału Zarządzania Ruchem